top of page

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie

Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Pruszkowska 4D, 02-118 Warszawa

 2. e-mail: biurozarzadu@wsmrakowiec.pl

 1. telefonicznie: 22 822 72 15

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

   Inspektor Ochrony Danych: Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych sc z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasna 1

 1. listownie na adres: ul. Pruszkowska 4D, 02-118 Warszawa

 2. e-mail: IODO@wsmrakowiec.pl  lub palka@dercpalka.pl, derc@dercpalka.pl

 3. telefonicznie: 22 822 72 15 w 104

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail),

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania wewnątrzspółdzielczego na podstawie Państwa zgody,

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO

 1. podjęcia przez Administratora czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

 2. podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy
  z Administratorem,

 3. podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej
  z Administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.

Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

 1. wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy,

 2. weryfikacji tożsamości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 1. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),

 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

 3. raportowania wewnętrznego, w tym. pomiędzy organami Spółdzielni,

 4. spełnienia spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.

Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

 1. ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z nadzwyczajnymi sytuacjami humanitarnymi, a w szczególności z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku. 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 1. dbałości o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółdzielni poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny),

 2. zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

 2. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

 3. Statutu Spółdzielni,

 

Okres przechowywania

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż 20 lat od dnia likwidacji Spółdzielni w przypadku danych ujawnionych w rejestrze członków.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą  przekazywane wyłącznie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, itp. oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. firmom zatrudniającym gospodarzy domów, kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółdzielnię, firmom obsługującym Walne Zgromadzenie.

Państwa dane nie będą przekazywane zadnym podmiotom do celów marketingowych.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdy ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody członek Spółdzielni ma prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 

 

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Informacja na temat monitoringu 

Na terenie Spółdzielni wyodrębniono kilka obszarów objętych monitoringiem wizyjnym.   

Wszystkie obszary objęte monitoringiem oznaczone są tablicami informacyjnymi. 

Celem zastosowania systemu wideonadzoru jest bezpieczeństwo i ochrona mienia objętego obszarem monitoringu.

Obraz jest rejestrowany i nagrywany wyłącznie na potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa

(np. kradzież, dewastacja mienia).

ZBR poprawiona tablica informacyjna moni

przykład tablicy

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

 • Administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 4d, 

       nr tel. 22 822-72-15 , email : birurozarzadu@wsmrakowiec.pl 

 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to:    nr tel. 22 822-72-15, email:  IODO@wsmrakowiec.pl

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. szczególnie dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach Spółdzielni.

 • Zarejestrowane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym do przetwarzania, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i oraz osobom, które wykażą podstawę prawna i prawnie uzasadnione interesy.

 • Zarejestrowane dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, dostawcom systemów CCTV -monitoringu)

 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 •  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Informacja na temat rejestracji rozmów telefonicznych

Uprzejmie informujemy, że rozmowy telefoniczne z Biurem Zarządu oraz  Zakładem Remontowo Budowlanym (ZBR) są rejestrowane.  (podstawa prawna: Art. 6  ust. 1 lit f oraz Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.)

 

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, prosimy o rozłączenie się i wizytę w siedzibie Spółdzielni.

Administratorem Państwa danych osobowych jest WSM „Rakowiec”.

Rejestracja przychodzących rozmów zewnętrznych dokonywana jest wyłącznie na potrzeby analizy zgłoszonych incydentów naruszenia dobrego imienia Spółdzielni i jej pracowników.

Udostępnianie zapisu

 1. Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych z rejestracji i zapisu są:

  • Pracownicy WSM „Rakowiec”, którym Administrator danych nadał odpowiednie upoważnienie  

  • Podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych, tj. upoważnione podmioty świadczące usługi na rzecz administratora w związku z funkcjonowaniem centrali telefonicznej 

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i oraz osoby, które wykażą podstawę prawna i prawnie uzasadnione interesy 

 2. zapisy rozmów są automatycznie kasowane po okresie 30 dni

 3. Do udostępnienia zapisu wymagane jest złożenie pisemnego wniosku o udostępnienie nagrania i wskazanie podstawy udostępnienia oraz czasu ewentualnego zdarzenia.

 • kopia zapisu zgłoszonego do udostępnienia przechowywana jest przez upoważnionego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a następnie jest niszczona

 • wniosek o udostępnienie zapisu przechowywany jest przez upoważnionego pracownika Spółdzielni  przez okres 6 miesięcy po prawomocnym zakończeniu postępowania a następnie niszczony

Klauzula informacyjna dotycząca rejestracji rozmów

 • Administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 4d, 

       nr tel. 22 822-72-15 , email : birurozarzadu@wsmrakowiec.pl 

 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to:    nr tel. 22 822-72-15, email:  IODO@wsmrakowiec.pl

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora .

 • Zarejestrowane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym do przetwarzania, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i oraz osobom, które wykażą podstawę prawna i prawnie uzasadnione interesy.

 • Osobie zarejestrowanej przez system rejestracji rozmów przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 •  Osobie zarejestrowanej przez system rejestracji rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • zarejestrowane dane są automatycznie usuwane po okresie 1 miesiąca

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

1.    Operatorem strony www.wsmrakowiec.pl  jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rakowiec" z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowska 4d.

2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje - funkcja nieaktywna.

 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego WIX. com  (  https://pl.wix.com/about/privacy   )

2. Informacje w formularzach  (funkcja nieaktywna)

Jeżeli funkcja "formularz" będzie aktywna to:

1.    Serwis będzie zbierać informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.    Dane w formularzu (JEŻELI FUNKCJA BĘDZIE AKTYWNA) nie będą udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.    Dane podane w formularzu (JEŻELI FUNKCJA BĘDZIE AKTYWNA) będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

5.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1.    Serwis korzysta z plików cookies.

2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 •  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 •  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 •  określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1.    czas nadejścia zapytania,

2.    czas wysłania odpowiedzi,

3.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

4.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

5.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6.    informacje o przeglądarce użytkownika,

7.    Informacje o adresie IP.

3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • 1.    Internet Explorer

 • 2.    Chrome

 • 3.    Safari

 • 4.    Firefox

 • 5.    Opera

 • 6.    Android

 • 7.    Safari (iOS)

 • 8.    Windows Phone

 • 9.    Blackberry

Cookies are implemented in every site built by Wix.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies 

 

U W A G A

Kontaktując się z nami drogą elektroniczna (e-mail) wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych jak adres e-mail.  Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do kontaktu z Państwem.

dotyczy właścicieli lokali w zasobach  WSM "Rakowiec"

osobom chcącym utrzymywać korespondencję ze Spółdzielnią drogą elektroniczną przypominamy o konieczności dostarczenia oryginału podpisanego własnoręcznie oświadczenia - Zgody na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną

oświadczenie

klauzula RODO

bottom of page